Joop Akker

Dat een archief nuttige informatie kan bevatten voor latere generaties ondervond de redactie van Hadderech bij het doorbladeren van oude maandbladen op zoek naar een inzichtgevend en bemoedigend woord. In het Chanoeka-nummer van december 2007 vonden we dit.

Daarin geeft Marjorie Eberlé een nog steeds actuele analyse van het geestelijk klimaat van onze wereld: “De afgelopen 100 jaar wordt o.a. gekenmerkt door schema's om de naties te helpen in vrede met elkaar samen te werken en met groot meegevoel de falenden en ongelukkigen in de samenleving tegemoet te treden. Dit streven is een gezond praktisch idealisme. Maar de kwade machten lijken actiever dan ooit bij het vernietigen van de hoop op schema’s voor een betere wereld. Want sommigen kweekten een niet te verzadigen hebzucht. In anderen bewerken kwade machten achterdocht en onredelijke antipathie, en bij velen kortzichtig egoïsme en cynische onverschilligheid. Helaas werd tegelijkertijd de vindingrijkheid om kwaad te doen en te vernietigen ook vermenigvuldigd.”

In hetzelfde blad staat ook een update van Lance Lambert over de politieke situatie. In Iran is Ahmadinejad president, die hij beschouwt als een kloon van Hitler: “Zijn haat tegen de Joden is niet een gewone haat, het is een haat als door de duivel aangeblazen.” Maar zoals de Holocaust de katalysator is geweest voor het ontstaan van de staat Israël, zo ziet Lance het streven van de Iraanse leider om de staat Israël in één klap te vernietigen leiden tot de vervulling van Gods plan om Israël te verlossen. De toekomst van de Joodse staat is dus niet somber maar integendeel glorieus!

Tot zover de citaten. Binnenkort hoopt het Joodse volk weer Chanoeka te vieren en wordt de Eeuwig Trouwe acht dagen achtereen geprezen als degene “die wonderen deed aan onze voorvaderen in die dagen, in deze tijd”. Moge Hij ook in onze dagen wonderen verrichten voor het volk waarover zijn Naam is uitgeroepen!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2023