Jules Frank

Jules Frank (1880-1943) was slager, voorzitter van het Joods Begrafeniswezen, lid van de Oranjevereniging en gelegenheidsdichter. Van 16 augustus 1942 tot 14 april 1943 hield de Amersfoorter een dagboek bij. Hieronder enkele fragmenten:

“Wanneer de schrijver van dit werkje zich heeft neergezet om de gebeurtenissen welke plaats vonden na de deportatie en evacuatie van de Joden uit Amersfoort niet aan de vergetelheid te ontrukken, dan wil dit niet zeggen dat hij hierin volkomen geslaagd is. Er zullen wel enkele dingen gebeurd zijn welke hem niet ter ore kwamen en vooral ook omdat hij nu eenmaal niet de kunde bezit een stuk geschiedenis te schrijven, maar bovenal niet één met een treurige inhoud als deze.

25 februari 1943: Heden is een bladzijde in de Amersfoortse Joodse geschiedenis, zo zwart als nog nimmer is voorgekomen. Men heeft namelijk onze sjoel van binnen gesloopt. Wat er nog aan boeken was, hebben we er nog uitgehaald en in veiligheid gebracht. Maar de aanblik van dit droevige gebeuren en de indruk die dit op ons maakte kan ik hier niet beschrijven. De bedrijvers van dit snode werk, die dit God gewijde gebouw onteerden, zullen zeer zeker hun straf hiervoor niet ontlopen. Het was aannemer Van de Brink, die op last van het Gemeentebestuur dit werk ten uitvoer heeft gebracht.

14 April 1943: Alvorens wij besluiten, willen wij nog enkele woorden schrijven. Het medeleven van de Amersfoortse Burgerij is van dien aard, dat mijn bescheiden pen niet in staat is, dit neer te schrijven. Toch maken wij ons heden in gereedheid om donderdag  15 April te vertrekken naar Amsterdam.

Voorlopig naar Amsterdam, en dan? Wij weten het niet. Wellicht verdreven naar een onbekend oord. Zullen wij nog terugkeren naar ons geliefd en gezegend Vaderland, waar wij zoveel liefs en goeds hebben ontvangen? God geve het. Maar mocht het niet zo zijn, moge God dan Nederland met al zijn bewoners zegenen, met alles wat nodig is voor het welzijn van een land. “Leve Nederland”. En tot slot zeggen wij:

Ik leg in Zijn handen, in rust en vertrouwen, mijn geest en mijn lichaam vol hoop terneer. Op Hem blijf ik hopend en wakende bouwen. Ik vrees niet, met míj is de Heer.

Naschrift: Jules en Flora Frank werden op 14 mei 1943 in Sobibor omgebracht.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2021