Want de aarde zal vol zijn van kennis van de Here, zoals de wateren de zee bedekken (Jes. 11:10)

David Baron

Na de beschrijving van het lijden van de Messias in Jesaja 53 begint met het tiende vers de ontvouwing van diens heerlijkheid: “En de chefets van de Heere (חפץ יהוה) zal hij tot stand brengen.” De meeste vertalingen geven chefets weer met wil of voornemen: Gods wil of voornemen zal de Messias door zijn offer realiseren. David Baron vertaalt chefets met good pleasure, welbehagen, of eigentijdser: vreugde, plezier. In dit artikel kozen we voor ‘vreugde’ maar u mag evengoed ‘plezier’ lezen (red.).

David Baron

In het boekje ‘Israels inalienable possessions’ (1906) beschrijft David Baron de rijkdommen die Israëls uitverkiezing met zich meebracht en waar God nooit op teruggekomen is. ‘‘Onherroepelijk’’ noemt Paulus ze in Rom. 11:29. Volgens Baron zijn deze rijkdommen evenzoveel redenen om ook vandaag nog belang te stellen in het Joodse volk en hen lief te hebben. In Rom. 9:4 en 5 worden ze opgesomd. Negen in totaal:

Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Messias voortgekomen.

Volledige versie

Rick Lanser M. Div.

Bij het bezoeken van diensten rond de kerstdagen hebt u waarschijnlijk gemerkt dat het Bijbelse beeld van de pasgeboren koning van de Joden verschilt van het beeld dat in de verkondiging en kerstliederen meestal naar voren komt. Datzelfde was de Amerikaanse Bijbelwetenschapper Rick Lanser opgevallen. Naar aanleiding van het geliefde kerstlied ‘What child is this’ bespreekt hij dit merkwaardige verschijnsel. Hij onderzocht welke voorstelling de wijzen uit het Oosten vermoedelijk hadden van de nieuwe koning van de Joden die zij in het verre Israël wilden gaan aanbidden en roept ons op om onze kerstvieringen meer in overeenstemming met de Bijbel te brengen (red.).

Welk beeld hadden de wijzen uit het Oosten van de nieuwe koning van de Joden?

Bij het bezoeken van diensten rond de kerstdagen is u misschien wel eens opgevallen dat het Bijbelse beeld van de pasgeboren koning van de Joden verschilt van het beeld dat in de verkondiging en kerstliederen meestal naar voren komt.

Naar aanleiding van het geliefde kerstlied ‘What child is this’ bespreekt de Amerikaanse Bijbelwetenschapper Rick Lanser dit merkwaardige verschijnsel. Hij onderzocht welke voorstelling de wijzen uit het Oosten vermoedelijk hadden van de nieuwe koning van de Joden die zij in het verre Israël wilden gaan aanbidden en roept ons op om onze kerstvieringen meer in overeenstemming met de Bijbel te brengen.

Klik hier voor de verkorte versie

 

What Child is This?

The prophet Hosea, James Tissot (ca. 1888, aquarel)

Joop Akker

Jaarlijks herdenken we in oktober de sterfdag van Marjorie Eberlé-Gotlib (8 oktober 2009), die tijdens haar lange voorzitterschap zo’n groot stempel op Hadderech drukte. Haar opgeruimde karakter, haar onderhoudende manier van vertellen, haar grote Bijbelkennis en haar grote Godsvertrouwen zullen velen van u zich herinneren.

Omdat Hosea, volgens Marjorie, de profeet is die het meeste laat zien van Gods liefde zoals het Nieuwe Testament ons die openbaart, kozen we ervoor de eerste twee hoofdstukken van Hosea in grote lijnen weer te geven en aan te vullen met Marjories commentaar hierop.

Dr. Mark Kinzer

Dr. Mark Kinzer

Heer, herstelt U in deze tijd het Koninkrijk voor Israël?

Vorige maand publiceerden we in dit blad een samenvatting van de lezing van Mark Kinzer van 21 maart tijdens een bezinningsdag van de Theologische Universiteit Apeldoorn over dit omstreden Bijbelvers. De consequentie van zijn uitleg van Hand. 1:6-11 voor vandaag, het slot van Marks lezing, drukken we hieronder integraal af.

“Er is dus helemaal niets in Hand. 1:6-11 dat erop wijst dat Jezus de visie van zijn apostelen, die geloven in de blijvende betekenis van Jeruzalem in het plan van God en dat op een of andere manier het koninkrijk hersteld zal worden aan Israël op die plaats, corrigeert.

Dr. Mark Kinzer

Joop Akker

Lezen Hand. 1:1-11 Na zijn opstanding uit de dood verscheen Jesjoea aan zijn discipelen, veertig dagen lang, en sprak met hen over de dingen van het Koninkrijk van God. Aan het eind van die periode brandde de discipelen slechts een vraag op de lippen: “Here, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” De christelijke theologie en Bijbeluitleg heeft in het algemeen deze vraag als fout bestempeld. Israël had immers haar taak volbracht met het voortbrengen van de Messias, het heil was nu universeel geworden en het Koninkrijk zou voortaan zijn: het leven door de Heilige Geest onder Jezus’ volgelingen na het aanvaarden van het goede nieuws.
Tijdens een goed bezochte studiedag van de Theologische Universiteit Apeldoorn op 21 maart legde de Amerikaanse Messiaans-Joodse Bijbelwetenschapper Dr. Mark Kinzer uit waarom deze opvatting Bijbels gezien onjuist is.

Wegwijzer naar Jeruzalem

Ds. S.P. Tabaksblatt

In 1964 verscheen in de Hadderech een artikel van ds, Tabaksblatt over Gods toekomst voor Israël en de volkeren volgens het Oude Testament. Hierin geeft hij een korte samenvatting van wat Tenach zegt over de tijd wanneer God verschenen zal zijn op aarde en Zijn heerlijkheid openbaar geworden zal zijn. Het leek ons een hoopvol begin van het nieuwe jaar, iets om naar uit te zien.

Citaten

Wie is wijs? Die van anderen leert. Wie is een held? Die zijn driften beteugelt. Wie is rijk? Die van vreugde vervuld is om zijn deel. Wie wordt geëerd? Wie de mensen eer geeft..


(Pirkee Avot, Spreuken der Vaderen)