De vreugde van het evangelie

Thea Ornstein

Het bestuur koos ʽde vreugde van het evangelieʼ als thema voor ons nieuwe verenigingsjaar. Met elkaar hopen we hier de komende tijd over na te gaan denken. De betekenis van het woord evangelie is ‘blijde tijding̕  of ‘tijding van overwinning̕ . Deze tijding geeft ons toekomst en de Bijbel staat van voor naar achter vol met deze positieve tijding. Inspirerend en onnoemelijk rijk. We kunnen er mee leven en we kunnen er ook mee sterven. Hij overstijgt alle moeite en geeft mogelijkheden en vrijheid. Geeft hoop, moed en kracht in moeilijke tijden, ook in verdriet. Maar wat is dan die goede tijding?

Lees meer...

Redding van Gods toorn

Dr. A. Saphir

Is de God van het Nieuwe Testament anders dan die van het Oude?                

De afgelopen maanden zijn diverse bezwaren tegen het Oude Testament de revue gepasseerd. Deze maand behandelen we de regelmatig gehoorde opvatting dat de God van het Oude Testament een andere zou zijn dan die van het Nieuwe. De God van het Nieuwe zou liefde zijn en die van het Oude zou een God van toorn zijn. De oorzaak van deze misvatting is volgens Dr. Adolph Saphir een verkeerd begrijpen van de Bijbel. Feitelijk is het Oude Testament veel genadiger en het Nieuwe Testament veel strenger dan wel wordt aangenomen. Een ernstige boodschap dus deze maand maar ons inziens wel een noodzakelijke om ons behoud naar waarde te kunnen schatten en om een idee te krijgen van het risico dat men loopt als men de Messias afwijst.

Lees meer...

Abram Poljak

Abram Poljak

Het Pinksterfeest is weer in aantocht en nu is het de vraag: Denken we alleen aan de Heilige Geest die 2000 jaar geleden op de gemeente te Jeruzalem werd uitgestort? Of ook aan de Heilige Geest van vandaag en in ons midden? En hebben wij Hem?
Op deze vraag zullen velen snel en opgewekt antwoorden: Wij hebben Hem! We hebben de geestesdoop ontvangen, want wij profeteren, spreken in tongen etc..
Maar is dit een geldig bewijs? Niet altijd. Een ontroering, een geestelijke ervaring, een inzicht, het spreken in tongen. Dat zijn inderdaad gaven van de Heilige Geest. Maar een gave is niet de Gever, het is slechts een deel van het geheel. En op de Gever komt het aan, op de volheid.

Lees meer...

Dr. A. Saphir

“Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden.”
Het woordje ‘en̕ herinnert ons eraan dat de mens niet alleen elke dag brood maar ook dagelijks vergeving nodig heeft. Het eerste deel, de vierde bede van het Onze Vader, wijst ons erop dat we mensen, het tweede dat we zondaren zijn.

Lees meer...

Dr. A. Saphir

Een bezwaar dat tegen het Oude Testament ingebracht wordt, is dat haar heiligen zo wraakzuchtig zijn. Ze schijnen de vernietiging van de goddelozen te wensen en er zelfs om te bidden. Een uitroep als “hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik (Ps. 69:23)!” is in de Bijbel volstrekt normaal. Is dat niet volkomen in strijd met de geest van het Nieuwe Testament?

Lees meer...

Dr. A. Saphir

Velen hebben als kritiek op het Oude Testament dat de zonden van Gods heiligen, van een Jacob, David en Jona zo onomwonden worden weergegeven dat het moeilijk is om in hen Gods gunstelingen en heiligen te zien. Het doel van de Bijbel is echter niet om de mens op een voetstuk te plaatsen maar om God te verheerlijken.

Lees meer...

Ds. Wim de Groot

Het onderstaande werd -in iets uitgebreidere vorm- uitgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hadderech op 19 november 2016 in het kader van ons nieuwe jaarthema: ‘De blijvende betekenis van het Oude Testament.`

Aan het bestuur heb ik al laten weten dat u van mij geen wetenschappelijke uiteenzetting kunt verwachten van dit onderwerp. Wat ik in uw midden breng is een verslag van hoe ik persoonlijk met het Oude Testament om ben gegaan.

Lees meer...

Dr. A. Saphir

Velen buiten maar ook binnen de kerk vinden het Oude Testament een moeilijk en ongeloofwaardig en zelfs een wreed en aanstootgevend boek. Dat is aan de ene kant begrijpelijk maar anderzijds een onwenselijke situatie. Heel de Schrift is immers door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid  opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim. 3:16-17 HSV).

Lees meer...

Victor Buksbazen

“Beste meneer Segal, bestaat er een hemel, en als die er is, wat zijn dan mijn kansen daar te komen?” Zo schreef een bejaarde Joodse dame aan de inmiddels overleden columnist Alfred Segal. “Misschien kunt u ons vertellen waar wij allen naar toe gaan vanhier, als we al ergens naar toe gaan. Aangezien wij al aardig op leeftijd zijn, stellen mijn man en ik ons van tijd tot tijd deze vraag maar wij vinden nooit een antwoord. Hoe denkt u hierover en wat zegt onze Tenach hierover?”

Lees meer...

Citaten van Joodse christenen

Het Oude Testament is het hout waarvan het schip van het Nieuwe Testament gebouwd is


(Isaäc da Costa, 1855)

Da Costa verzet zich hier tegen een belangrijke stroming welke de godsdienst van het oude Israël beschouwt als primitief en daarmee het Oude Testament feitelijk afschrijft.

(Dr. H. de Leede)