Dr. Pieter A. Siebesma

Dr. Pieter A. Siebesma

Volgens de overlevering vluchtten de Joodse christenen tijdens de belegering van Jeruzalem naar Pella, een Griekse stad ten oosten van de Jordaan. Niet alle Joodse christenen verlieten Jeruzalem. Tussen het jaar 70 en het jaar 132 moet er een bloeiende Joods-christelijke kerk in Jeruzalem zijn geweest. Hieronder wil ik nagaan wat bekend is van de geschiedenis van de Joodse christenen in het tijd tussen de twee opstanden tegen de Romeinen, tussen het jaar 70 en het jaar 132. Wat weten we over hen?

Tempel-model, Israël-museum Jeruzalem (begin jaartelling)

Pieter A. Siebesma

De Joods-christelijke gemeente van Jeruzalem

Inleiding

De eerste volgelingen van Jezus waren Joden. De drieduizend mensen die op de eerste Pinksterdag tot bekering kwamen, waren allen Joden of Jodengenoten (mensen die wel de Joodse godsdienst aanhingen, maar (nog) niet officieel Joods waren geworden). Pas in Antiochië werden de gelovigen van de Weg voor het eerst christenen genoemd.
Dit is algemeen bekend, maar omdat we vaak naar Bijbelgedeelten kijken met de bril van onze kerkelijke achtergrond, realiseren  we ons niet altijd ten volle wat het Jood zijn voor deze eerste christenen inhield.
In dit artikel wil ik stilstaan bij de plaats waar het begon: de Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. Wat hield het Jood zijn in voor deze eerste christenen? In een volgend artikel wil ik specifiek ingaan op de Joods-christelijke gemeenten in de rest van het land Israël in de eerste eeuwen.

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma

De afgelopen jaren is een aantal studies verschenen over de lotgevallen van de Joodse christenen tijdens de Holocaust. Voor die tijd was er weinig aandacht voor deze groep, niet alleen omdat ze een minderheid vormden onder de zes miljoen Joden die werden vermoord, maar ook vanwege de moeizame relatie tussen orthodoxe Joden en gedoopte Joden.

Citaten van Joodse christenen

Joodse christenen van de tweede en derde generatie groeien bijna altijd op buiten een Joodse omgeving. Daardoor heeft hij een Hitleriaanse schok nodig die hem doet ontwaken tot het besef dat hij of zij anders is dan andere christenen.


(P.W. Cohen - kaptein bij het Leger des Heils, 1936)