Regelmatig wordt er in het maandblad de antwoorden van leden gepubliceerd op voor ons belangrijke vragen. Een selectie hiervan wordt in deze rubriek "Leden aan het woord" weergegeven.

Huib de Vries

In de hal staat een melkbus met daarop een afbeelding van de Klaagmuur. Ruth (30) erfde die van haar oma, die de Holocaust overleefde dankzij gereformeerde christenen die haar een schuilplaats boden. Verder verwijst niets in de woning naar de Joodse achtergrond van de bewoner. Ook dat erfde ze van haar oma. “Die was door haar levensgeschiedenis terughoudend in het uiten van haar Joodse identiteit. De verhalen over wat ze had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, hebben me ongetwijfeld beïnvloed.”

Is uw paspoort gereed voor de eeuwigheid?

Nelleke Te Raa-Hoorenman over de coronacrisis

Ik zie de coronacrisis als het begin van de eindtijd. In de Bijbel staat dat er oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen en ziektes over de hele wereld zullen komen. Maar mensen zijn horende doof en ziende blind. En er zal een radeloze angst heersen over de mensheid. Gelukkig zijn wij, die in de Messias geloven en ons geborgen weten in zijn hand. Dat wil niet zeggen dat we niet beproefd zullen worden. Maar hetzij wij leven of hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer.

Harry Rosier

Huib de Vries

Harry Rosier (85) was al hoog en breed volwassen toen hij hoorde dat zijn vader Joods was. Zijn moeder werd vanuit het wezendorp Neerbosch bij Nijmegen als kinderverzorgster in een Joods gezin in Leiden geplaatst. Daar werd ze in 1934 bezwangerd door de heer des huizes. “Hij hield de boot af; mijn moeder kwam op straat te staan.”

Harry groeide op bij een tante in de Haarlemmermeer. De oorlogsjaren bracht hij deels door op een onderduikadres. Na de oorlog trad zijn moeder in het huwelijk met ‘vader Jacob’.

“Je bent pas echt dood wanneer je naam niet meer genoemd wordt.” Dit gevleugelde woord gaat in elk geval niet op voor ons vroegere lid Victorien Klompmaker. Op 5 mei, in het tv-programma ‘Ik mis je’, vertelt een van haar zoons uitgebreid over het leven van zijn moeder. Over haar onderduik als 12-jarig Joods meisje bij ‘ome’ Jan in Oldebroek, het verlies van haar ouders, broer, zus en zwager. Hoe, als door een wonder, haar kinderen na de oorlog zonder oorlogstrauma’s konden opgroeien en hoe ook aan het eind van haar leven de vreugde de overhand had. Ze wist immers waar ze naar toe ging.

Zie onderstaande video vanaf ca. 8 min.

Zondag 5-mei-2019

David Shkolnik

David Shkolnik

"De vreugde van het Evangelie" staat tegenover de "vreugde der Wet". De overeenkomst tussen de Wet en het Evangelie is dat het allebei levenswijzen zijn die onze Heer gedicteerd heeft. De ene, de Wet, is op de berg Chorev (Horeb, red.) gegeven voor een bepaalde tijd. Het was de bedoeling dat men door het naleven ervan eeuwig met Hem zou leven. 

Maar toen bleek dat dit niet tot het resultaat leidde dat Jahweh beoogd had, gaf Hij ons de de mogelijkheid om op andere wijze met Hem te leven en Hem te ervaren, namelijk door te leven uit genade en het bloed van Yeshua. Wie hem aanneemt als de Mashiach, de Verlosser, het waardige Lam der verzoening met onze Vader en Schepper, die krijgt het Eeuwige leven. 

Marianne van Muiswinkel-Simons

Marianne van Muiswinkel-Simons

Het doet mij verdriet om te merken hoe de zonde sporen trekt in mijn leven en in de wereld om mij heen. Wat is er toch veel ellende met menselijkerwijs gesproken geen perspectief.

En juist als ik daar bij stil sta, voel ik ook de diepe vreugde van het evangelie. Als God niet naar ons had omgezien, waren wij allemaal slaaf gebleven van de zonde (Romeinen 6). Dan hadden we ons lichaam en geest ten dienste gesteld aan het doen van onze eigen wil en niet aan een leven tot eer van God.

Martha Munneke-Gobetz

Verbaasd was ik toen ik voor het eerst bekende theologen hoorde zeggen, dat er nog nooit iemand uit de dood was teruggekomen. Waren ze dan Jesjoea vergeten, die uit de dood is verrezen met zijn Vredesgroet?
Verdrietig ook dat kennelijk de goede boodschap van de Opstanding zo langzamerhand schijnt te worden ingeruild voor het zogenaamd christelijke lentefeest van lammetjes, bloembollen en paaseieren.

Citaten

Het Oude Testament staat vol voorzeggingen van een nationaal herstel van Israël. Mozes en alle profeten scheiden deze twee gebeurtenissen nooit van elkaar: De tijdelijke verstrooiing en langdurige ellende van dat volk als gevolg van zijn zonde, zijn bekering in het laatst der dagen tot de HEERE en tot de Messias, de zoon van David, door de trouw van zijn God.


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)