Home.
Over Hadderech.
Identiteit.
Literatuur.
Artikelen.
Geschiedenis.
Nieuws.
Links.

Gedenken

T. Ornstein

 

Eigenlijk begon het gedenken al de vorige maand. Op 15 april was het Jom Hasjoa, de dag dat het joodse volk wereldwijd de gruwelen van het Duitse nazi-regime gedurende de jaren  1933-1945 herdacht. Zes miljoen mensen, waaronder anderhalf miljoen kinderen, kwamen allen op afschuwelijke  wijze om het leven. Slechts 250.000 overlevenden lukte het om alija te maken naar Israël. Zij zijn het levende bewijs van de door Hitler verrichte gruweldaden aan het joodse volk. Op Jom Hasjoa worden in Israël documentaire-films vertoond over de Sjoa en die beelden roepen de verschrikkingen op uit die tijd.

Op 22 april, een week later, was het Jom Hazikaron, en treurde Israel over haar miltairen en slachtoffers van terroristen, die gevallen zijn sinds het ontstaan van de staat Israël.

En een dag later op 23 april werd Jom Ha’atsmaoet gevierd, de dag die herinnert aan de stichting van de staat Israël, nu haar 67e geboortedag.

Ook wij ge- en herdenken dit jaar dat 70 jaar geleden de oorlog voorbij was. Met elkaar denken we aan de zes miljoen van ons volk die werden vermoord door het barbaarse naziregime of onder erbarmelijke omstandigheden overleefden. Ook aan hen die moesten onderduiken en daar veelal nog dagelijks de gevolgen van ondervinden, en aan hen die hun leven gaven voor anderen.

 

Op 24 mei is het Shavuoth of Wekenfeest: Pinksteren. Israël gedenkt hoe de Getrouwe met het volk dat Hij verlost heeft uit de slavernij van Egypte een verbond is aangegaan op de berg Sinai. In de synagoge wordt de kleine boekrol van Ruth gelezen. Dit verbond sluit mensen van andere volken niet uit, Rachab en Ruth zijn daar voorbeelden van.

Zij behoren zelfs tot de stammoeders van de Messias. Mooier en eervoller kan het niet.

Pinksteren,wat heel nuchter de vijftigste betekent, wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen.

Zeven is in de bijbel het getal van de volheid en zeven maal zeven dagen na Pasen is het Pinksteren. De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook de omertijd genoemd; omer betekent tellen en men telt de tussenliggende dagen tot aan de vijftigste.

Dan gaat de adem van God over de mensen en wordt de heilige Geest uitgestort.

 

 

Al op de eerste bladzij van het eerste Bijbelboek lezen we: “De Geest van God zweefde over de wateren” (Gen 1:2) en op de laatste bladzij van het laatste Bijbelboek is er nog steeds sprake van Hem: “De Geest en de bruid zeggen: Kom!”.

In Numeri 11:24-30 lezen we over de zeventig oudsten die Mozes voortaan zullen bijstaan en een deel ontvangen van de heilige Geest die op Mozes rust. Als teken dat zij de Geest gekregen hebben, geraken zij in geestvervoering en profeteren, maar daarna niet meer. Een voorbode van het grote Pinksterfeest.

Ook al in de tijd van het Oude Testament was de Geest werkzaam in de gelovigen. De naam “heilige Geest” komt in het Oude Testament alleen voor in psalm 51 en in Jesaja 63. Meestal lezen we over “Geest des Heren” of “Geest van God”.

In sterke mate wordt de Geest vaardig over de profeten, maar vaak zijn er bij hen beloften van een nog grotere werking van de Geest in de toekomst: “Ik zal mijn Geest uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren” (Joel 2:28). Maar vooral geldt die rijke werking van de Geest de beloofde Messias: “Op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren” (Jesaja 11:2).

En op Pinksteren gedenken we hoe 120 mensen vervuld werden met de heilige Geest en warempel middenin Jeruzalem, waar Jezus was veroordeeld en omgebracht, geestdriftig getuigden van de betekenis van zijn kruisdood en van zijn opstanding. Drieduizend mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen in Zijn naam.

Het Griekse woord “pneuma” betekent zowel wind als adem, maar ook geest. Wat voor de wind geldt, kan in hogere zin ook gelden voor de Geest, we weten niet waar hij vandaan komt en waarheen hij blaast, wel horen wij zijn geluid. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is zegt Johannes. En deze uitspraak van Jezus geldt op heel bijzondere wijze hemzelf: Hij is ontvangen van de heilige Geest (Lucas 1:35).

Op Pinksteren gaat het over geboorte en wedergeboorte, over schepping en herschepping en vieren we de tegenwoordigheid van (de) Geest. En de apostel Paulus schrijft: “Wordt vervuld met de heilige Geest” (Efeze 5:18). Dat is een opdracht!