Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Een leeg graf en een opgestane Heer, daar hebben wij nog steeds mee te leven.
Geen gemakkelijke opdracht voor velen die het van het ‘zien’ moeten hebben; en zijn we dat niet allemaal elke dag weer? Zelfs Petrus en Johannes konden na drie jaar omgang met Jezus niet geloven dat  Hij was opgestaan.

Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Hoewel het nu november is, gaan wij in gedachten terug naar 21 oktober jl., toen ons volk het slotfeest vierde. De laatste voorlezing van de torah vond plaats en de volgende dag, de 22ste, begon men opnieuw, om weer precies een joods kalenderjaar rond de torah in sjoel voor te lezen; deze dag heet Simchat Torah. Het is een hoge eer de laatste of eerste stukken te mogen lezen. Zij die lezen worden chataniem (bruidegoms) genoemd. De dienst is feestelijk, veel licht en opgewekte melodieën bij het zingen. In sommige sjoels maakt men rondgangen en danst men met de Torah-rollen in de armen. Men verheugt zich over de torah, de leer die de grondslag van de bijbel en het leven is.

Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Poerim is een bijbels vreugdefeest ter herinnering aan de redding van het joodse volk tijdens de door Haman geplande vernietiging van alle in het Perzische rijk wonende Joden. Het feest valt  altijd op de 14e adar, dit jaar op 21 maart. In het rijk van koning Ahasverus – in onze geschiedenis beter bekend als Xerxes I – leefden Joden “verstrooid en afgezonderd”, zoals we lezen in Esther 3:8. Vanwege een conflict tussen de koning en zijn gemalin Vasti gaf de koning bevel een tweede echtgenote voor hem te zoeken. De koning werd toen verliefd op de mooie joodse Hadassa Bat Abichaïl uit het huis van koning Saul; haar Perzische naam was Esther. Haar oom Mordechai was niet erg gelukkig met de hele zaak en daarom vroeg hij zijn nichtje niet haar afkomst en haar volk bekend te maken.

Citaten

Zelfs degenen die de werking van de Heilige Geest uit ervaring leerden kennen, moet veel ontgaan van wat die Geest in stilte gedurende vele eeuwen in de diepte van menig hart veranderd en tot stand gebracht heeft. Ja, het kan wel zijn dat deze verborgen dingen ons in de hemel de rijkste stof tot bewondering zullen geven.


(Dr. Carl Schwartz, 1817–1870)