Abram Poljak

Abram Poljak

Het Pinksterfeest is weer in aantocht en nu is het de vraag: Denken we alleen aan de Heilige Geest die 2000 jaar geleden op de gemeente te Jeruzalem werd uitgestort? Of ook aan de Heilige Geest van vandaag en in ons midden? En hebben wij Hem?
Op deze vraag zullen velen snel en opgewekt antwoorden: Wij hebben Hem! We hebben de geestesdoop ontvangen, want wij profeteren, spreken in tongen etc..
Maar is dit een geldig bewijs? Niet altijd. Een ontroering, een geestelijke ervaring, een inzicht, het spreken in tongen. Dat zijn inderdaad gaven van de Heilige Geest. Maar een gave is niet de Gever, het is slechts een deel van het geheel. En op de Gever komt het aan, op de volheid.

Dr. A. Saphir

“Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden.”
Het woordje ‘en̕ herinnert ons eraan dat de mens niet alleen elke dag brood maar ook dagelijks vergeving nodig heeft. Het eerste deel, de vierde bede van het Onze Vader, wijst ons erop dat we mensen, het tweede dat we zondaren zijn.

Dr. A. Saphir

Een bezwaar dat tegen het Oude Testament ingebracht wordt, is dat haar heiligen zo wraakzuchtig zijn. Ze schijnen de vernietiging van de goddelozen te wensen en er zelfs om te bidden. Een uitroep als “hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik (Ps. 69:23)!” is in de Bijbel volstrekt normaal. Is dat niet volkomen in strijd met de geest van het Nieuwe Testament?

Dr. A. Saphir

Velen hebben als kritiek op het Oude Testament dat de zonden van Gods heiligen, van een Jacob, David en Jona zo onomwonden worden weergegeven dat het moeilijk is om in hen Gods gunstelingen en heiligen te zien. Het doel van de Bijbel is echter niet om de mens op een voetstuk te plaatsen maar om God te verheerlijken.

Ds. Wim de Groot

Het onderstaande werd -in iets uitgebreidere vorm- uitgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hadderech op 19 november 2016 in het kader van ons nieuwe jaarthema: ‘De blijvende betekenis van het Oude Testament.`

Aan het bestuur heb ik al laten weten dat u van mij geen wetenschappelijke uiteenzetting kunt verwachten van dit onderwerp. Wat ik in uw midden breng is een verslag van hoe ik persoonlijk met het Oude Testament om ben gegaan.

Dr. A. Saphir

Velen buiten maar ook binnen de kerk vinden het Oude Testament een moeilijk en ongeloofwaardig en zelfs een wreed en aanstootgevend boek. Dat is aan de ene kant begrijpelijk maar anderzijds een onwenselijke situatie. Heel de Schrift is immers door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid  opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim. 3:16-17 HSV).

Victor Buksbazen

“Beste meneer Segal, bestaat er een hemel, en als die er is, wat zijn dan mijn kansen daar te komen?” Zo schreef een bejaarde Joodse dame aan de inmiddels overleden columnist Alfred Segal. “Misschien kunt u ons vertellen waar wij allen naar toe gaan vanhier, als we al ergens naar toe gaan. Aangezien wij al aardig op leeftijd zijn, stellen mijn man en ik ons van tijd tot tijd deze vraag maar wij vinden nooit een antwoord. Hoe denkt u hierover en wat zegt onze Tenach hierover?”

Marjorie W. Eberlé-Gotlib 

Israël was vóór alles bestemd het volk van de geschiedenis te zijn.
Het oude testament, Tenach, is de enige uitzondering op al de chauvinistische onwaarachtigheid van de andere volkeren in deze wereld.
De waarheidlievendheid van Tenach gaat die van alle historische literatuur te boven.

Dr. Jacques B. Doukhan

Moeten christenen de oud-testamentische feesten vieren? In onderstaand artikel onderwerpt Dr. Jacques B. Doukhan een aantal veelgehoorde argumenten van degenen die deze vraag bevestigend beantwoorden aan een kritisch onderzoek. Volgende maand willen we het tweede deel plaatsen waarin de auteur de mogelijkheden verkent om toch aandacht aan de feesten te schenken en ons erdoor te laten verrijken. Ondanks dat de artikelen geschreven zijn voor niet-Joodse lezers leek het ons toe dat ze ook voor Messiasbelijders van Joodse afkomst waardevol zijn om kennis van te nemen (red.).

Het bijbels argument

Het meest gebruikte argument om de bijbelse feesten vieren is waarschijnlijk dat de bijbel ons dit voorschrijft. Maar is dit juist?

Citaten

Indien de oordelen van God gedrukt hebben en nog drukken op het volk dat zijn Messias verworpen heeft, niet in een denkbeeldige zin maar in een letterlijke, historische zin; wie geeft ons het recht om van de letterlijke opvatting af te wijken wanneer het de wederaanneming en het herstel betreft van datzelfde volk Israël?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)